POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.TECHOCEAN.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest spółka TECHOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa i adresem do doręczeń: ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa, KRS 0000562083, NIP 5252621075, REGON 361723374, wysokość kapitału zakładowego: 70 000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@techocean.pl, numer telefonu: +48 731 179 307- będąca jednocześnie Właścicielem Strony.
Dane osobowe na Stronie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. . Oficjalny tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Korzystanie ze Strony jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże konieczne w przypadku z chęci skorzystania z funkcjonalności oferowanych na Stronie takich jak newsletter lub formularz kontaktowy. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Strona Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z niniejszego dokumentu.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 Cel i zakres przetwarzanych dawnych osobowych określa zakres Twoich zgód lub zakres danych przesłanych przez Ciebie za pomocą odpowiedniego formularza. Administrator może przetwarzać następujące Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres IP komputera, inne dane dobrowolnie przekazane przez Ciebie. W wypadku użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) takiego użytkownika  Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach,

 • świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przez zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą ( Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wykonanie umowy sprzedaży zawartej z Tobą – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umoway na żądanie osoby, której dane dotyczą ( Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizacji przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodne z prawem Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń TechOcean – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TechOcean (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • podejmowanie innych działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TechOcean ze szczególnym uwzględnieniem działań reklamowych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes TechOcean (art. 6 ust. lit. f RODO).

 • Dane osobowe są przechowywane przez czas odpowiedni dla wykazania przez Administratora prawidłowego wykonywania zobowiązań (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie  skutecznego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.. w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jego pośrednictwem Usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Masz prawo do: (a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ichsprostowania, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno z systemu należącego do Administratora, jak i z baz podmiotów, z którymi Administrator współpracuje lub współpracował, (d)   przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie– (e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. (f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
(g) prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach: Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy
 • dostosowywania zawartości Strony do Twoich indywidualnych preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 • Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony, w tym niedostępność całości funkcji Strony..Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch i zachowania użytkowników na Stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Stronę oraz sposób ich zachowania na Stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP komputera oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie– w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Stronę Internetową, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content .Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com

postanowienia końcowe

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.