ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ TECHOCEAN.PL

O NAS

Administratorem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.techocean.pl (dalej jako: „Strona”) jest TECHOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa i adresem do doręczeń: ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa, KRS 0000562083, NIP 5252621075, REGON 361723374, wysokość kapitału zakładowego: 70 000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@techocean.pl, numer telefonu: 731 179 307 (dalej jako: „TechOcean”, „Właściciel” lub „Administrator”)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do TechOcean po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez TechOcean. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług TechOcean. Regulamin jest udostępniany na Stronie nieodpłatnie każdemu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie- w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzystasz.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych w ramach Strony znajdują się w polityce prywatności.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu W ramach Strony TechOcean świadczy usługi polegające na (a) możliwości zapoznania się z zakresem działań podejmowanych przez TechOcean w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z prezentowanymi przez siebie produktach, (b) udostępnieniu formularza kontaktowego (c) usłudze newslettera (dalej jako: Usługi).

. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Strony oraz Usług konieczne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:

(a) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlanie interfejsu Strony;(b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywny numer telefonu komórkowego;;

(c)przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

(d) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.

(e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi plików Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Zabrania się korzystania ze Strony i Usług  w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi  przepisami prawa, , a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Jesteś zobowiązany do korzystania ze Strony, społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw Administratora, ochronę danych osobowych, ochronę prawi, innych osób korzystających ze Strony lub Usług oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są działania mogące utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony lub Usług, działania w sposób, które może być negatywny dla Strony lub Usług.Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Ciebie ze Strony lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, a w szczególności zabronione jest: (a) dokonywanie jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony oraz korzystanie ze Strony lub Usług w sposób uciążliwy dla innych użytkowników Strony; (b) podejmowanie działań na niekorzyść innych użytkowników Strony lub na niekorzyść osób trzecich albo TechOcean, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; (c) naruszanie przepisów obowiązującego prawa; (d) używanie Usług do celów innych niż jest ona przeznaczona; (e) rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej lub promocyjnej, junk mail, spam’u ani innego rodzaju wiadomości, które mogą zwierać przekaz reklamowy lub w inny sposób być sprzeczne z ideą funkcjonowania Strony; (f) działanie w sposób, który może być negatywny dla Usług i/ub Strony.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

TechOcean jest uprawniony do zmiany elementów i funkcjonalności Strony lub Usług, jednakże nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy i newsletter.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Formularz Kontaktowy” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia oraz treści wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, imienia i kliknięciu pola „Zapisz się teraz!”.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@techocean.pl lub też pisemnie na adres: ul. Konstruktorska 6, 02-673.

REKLAMACJE

Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Strony oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Strony czy Usług. Reklamację należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@techocean.pl lub adres do korespondencji TechOcean: TechOcean Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie. Ustosunkujemy się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została wysłana albo na adres, który został podany przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacyjnym.

FORMULARZ KONTAKTOWY I USŁUGA NEWSLETTERA

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Formularz Kontaktowy” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia oraz treści wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij zapytanie”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania (wiadomości) za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania zapytania (wiadomości)za jego pośrednictwem.

Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, imienia i kliknięciu pola „Zapisz się teraz!”.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@techocean.pl lub też pisemnie na adres: ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Usługi oraz Strona i ich elementy składowe, w tym design, treści udostępnione przez TechOcean, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, takimi jak znaki towarowe, wzory przemysłowe albo tajemnica przedsiębiorstwa, należącymi do TechOcean. Elementy te nie mogą być przez Ciebie reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody TechOcean określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności zabronione jest reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem TechOcean elementów Strony.

Głównie w celu utrzymania Waszej satysfakcji jako użytkowników Usług i ich ulepszaniu, TechOcean może dokonywać ich modyfikacji od czasu do czasu. TechOcean zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia świadczenie Usług (w całości lub w części), o czym wcześniej Ciebie powiadomi.

kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@techocean.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa.

 

ODSTĄPIENIE

W przypadku, gdy jesteś konsumentem masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Tobą a TechOcean, której przedmiotem jest korzystanie przez Ciebie ze Strony oraz Usług (Umowa), bez podania przyczyny, składając TechOcean oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Termin na odstąpienie od Umowy wynosi 14 dni od zawarcia Umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem wyślesz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.